Cineol-da xong - CINEOL Cineolum Eucalyptol C10H18O P.t.l...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CINEOL Cineolum Eucalyptol C 10 H 18 O P.t.l.: 154,3 Cineol là 1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan. Tính ch t Ch t l ng trong, không màu, có mùi đ c tr ng. Th c t không tan trong n c, tr n l n đ c ấ ỏ ư ự ế ướ ượ v i ethanol 96% và dicloromethan. Đ nh tính A. Ch ph m ph i đáp ng phép th ch s khúc x . ế ỉ ố B. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4). ươ ụ ụ B n m ng : Silica gel G (TT). Dung môi khai tri n : Ethyl acetat toluen (1 : 9). Dung d ch th : L y 1 ml dung d ch S, thêm ethanol 96% (TT) v a đ 25 ml. Dung d ch đ i chi u: Hòa tan 80 mg cineol chu n trong ế ethanol 96% (TT) và thêm ethanol 96% (TT) v a đ 10 ml. Cách ti n hành ế : Ch m riêng bi t lên b n m ng 2 μ l m i dung d ch trên. Tri n khai s c ký đ n khi dung môi đi ế đ c kho ng 15 cm. Đ khô b n m ng ngoài không khí. Phun ượ dung d ch anisaldehyd (TT) . S y b n m ng 100 - 105 o C trong 5 phút. Dung d ch th ph i cho v t chính có v trí, màu s c và
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Cineol-da xong - CINEOL Cineolum Eucalyptol C10H18O P.t.l...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online