{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Methyl salicylat-sualan1 - METHYL SALICYLAT Methylis...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
METHYL SALICYLAT Methylis salicylas C 8 H 8 O 3 P.t.l: 152,1 Methyl salicylat là methyl 2-hydroxybenzoat, ph i ch a t 99,0 đ n 100,5% (kl/kl) C ế 8 H 8 O 3 . Tính ch t Ch t l ng không màu hay màu vàng nh t. R t khó tan trong n c, tr n l n đ c v i ethanol 96%, d u béo và tinh d u. ướ ượ Đ nh tính A. Đun nóng 0,25 ml ch ph m v i 2 ml ế dung d ch natri hydroxyd 2 M (TT) trên cách th y trong 5 phút. Thêm 3 ml dung d ch acid sulfuric 10% (TT) . T a tinh th đ c t o thành. L c, r a t a b ng n c r i ượ ướ s y khô 100 đ n 105 ế o C. T a này ph i có đi m ch y t 156 đ n 161 ế o C (Ph l c 6.7). ụ ụ B. Thêm 0,05 ml dung d ch s t (III) clorid 10,5% (TT) vào 10 ml dung d ch bão hòa ch ph m, dung d ch ế s hi n màu tím. Đ trong và màu s c c a dung d ch Thêm 10 ml ethanol 96% (TT) vào 2 ml ch ph m, dung d ch thu đ c ph i trong (Ph l c 9.2) và
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}