THEOPHYLIN - THEOPHYLIN Theophyllinum C7H8N4O2 P.t.l 180,2...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
THEOPHYLIN Theophyllinum C 7 H 8 N 4 O 2 P.t.l.: 180,2 C 7 H 8 N 4 O 2 .H 2 O P.t.l.: 198,2 Theophylin laø 1,3-dimethyl-3,7 dihydro-1 H -purin-2,6-dion ôû daïng ngaäm moät phaân töû nöôùc hoaëc khan, phaûi chöùa töø 99,0 ñeán 101,0% C 7 H 8 N 4 O 2 tính theo cheá phaåm khan. Tính chaát Boät tinh theå traéng. Khoù tan trong nöôùc, hôi tan trong ethanol, tan trong caùc dung dòch hydroxyd kieàm, amoniac vaø caùc acid voâ cô. Ñònh tính Coù theå choïn moät trong hai nhoùm ñònh tính sau: Nhoùm I: A, B, D. Nhoùm II: A, C, D, E. A. Ñieåm chaûy (Phuï luïc 6.7) cuûa cheá phaåm (ôû daïng ngaäm moät phaân töû nöôùc phaûi saáy khoâ ôû 100 ñeán 105 ° C, ôû trong khoaûng 270 ñeán 274 ° C. B. Phoå haáp thuï hoàng ngoaïi (Phuï luïc 4.2) cuûa cheá phaåm sau khi saáy khoâ ôû 100 ñeán 105 ° C phaûi phuø hôïp vôùi phoå haáp thuï hoàng ngoaïi cuûa theophylin chuaån (ÑC). C. Ñun 10 mg cheá phaåm
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

THEOPHYLIN - THEOPHYLIN Theophyllinum C7H8N4O2 P.t.l 180,2...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online