POLYSORBAT 60 - POLYSORBAT 60 Polysorbat 60 l hn hp cc este...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
POLYSORBAT 60 Polysorbat 60 là h n h p các este t ng ph n c a acid stearic v i sorbitol và các anhydrid c a nó đã đ c co-polyme hóa v i kho ng 20 phân t ethylen oxyd cho m i mol sorbitol và ượ caùc anhydrid cuûa sorbitol. Acid stearic đ c dùng đ este hóa có th ch a các acid béo khác, đ c ượ bi t là acid palmitic. Tính ch t Khoái keo nh ö gelatin, màu nâu vàng, tr thành l ng trong nhi t đ trên 25 o C. H n hòa v i n c, ethanol, ethyl acetat và v i methanol, th c t không tan trong các d u béo và parafin l ng. ướ ự ế T tr ng t ng đ i kho ng 1,10. ỷ ọ ươ Đ nh tính A. Hòa tan 0,5 g ch ph m trong ế n c ướ kho ng 50 o C và pha loãng đ n 10 ml v i cùng dung ế môi. Dung d ch thu đ c t o b t khi l c. Thêm 0,5 g ượ ạ natri clorid (TT) và đun đ n sôi. Dung d ch ế có v n đ c, v n đ c này bi n m t khi đ ngu i đ n kho ng 50 ế ộ ế
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

POLYSORBAT 60 - POLYSORBAT 60 Polysorbat 60 l hn hp cc este...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online