{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ACID SALICYLIC - ACID SALICYLIC Acidum salicylicum C OO H...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ACID SALICYLIC Acidum salicylicum COOH OH C 7 H 6 O 3 P.t.l: 138,1 Acid salicylic là acid 2-hydroxybenzencarboxylic, ph i ch a t 99,0 đ n 100,5% C ế 7 H 6 O 3 , tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t Tinh th hình kim màu tr ng ho c không màu hay b t k t tinh tr ng. Khó tan trong n c, d ế ướ tan trong ethanol 96% và ether, h i tan trong cloroform. Dung d ch ch ph m có ph n ng acid. ơ ế Đ nh tính Ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A, B Nhóm II: A, C A. Đi m ch y: 158 – 161 o C (Ph l c 6.7). ụ ụ B. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ụ ụ ế acid salicylic chu n (ĐC). C. Hoà tan kho ng 30 mg ch ph m trong 5 ml ế dung d ch natri hydroxyd 0,05 M (TT) , trung hoà n u c n và pha loãng thành 20 ml n c. 1 ml dung d ch này cho ph n ng A c a ion salicylat ế ướ (Ph l c 8.1). ụ ụ Th tinh khi t ế Dung d ch S : Hoà tan 2,5 g ch ph m trong 50 ml ế n c ướ đun sôi, đ ngu i và l c. Đ trong và màu s c c a dung d ch Hoà tan 1,0 g ch ph m trong 10,0 ml ế ethanol 96% (TT). Dung d ch ph i trong (Ph l c 9.2) và ụ ụ không màu (Ph l c 9.3, ph ng pháp 2). ụ ụ ươ T p ch t liên quan Xác đ nh b ng ph ng pháp s c ký l ng (Ph l c 5.3). ươ ụ ụ Pha đ ng : Acid acetic băng - methanol - n c ướ (1 : 40 : 60). Dung d ch th : Hoà tan 0,50 g ch ph m trong pha đ ng và pha loãng thành thành 100 ml v i ế cùng dung môi Dung d ch đ i chi u (1) ế : Hoà tan 10 mg phenol chu n (ĐC) trong pha đ ng và pha loãng thành thành 100,0 ml v i cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u ế (2) : Hoà tan 5 mg t p ch t chu n B c a acid salicylic ( acid 4- hydroxyisophthalic) (ĐC) trong pha đ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

ACID SALICYLIC - ACID SALICYLIC Acidum salicylicum C OO H...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online