calci hydroxyd - CALCI HYDROXYD Calcii hydroxydum Ca(OH)2...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CALCI HYDROXYD Calcii hydroxydum Ca(OH) 2 P.t.l: 74,09 Calci hydroxyd ph i ch a t 95,0% đ n 100,5% Ca(OH) ứ ừ ế 2 . Tính ch t B t m n, tr ng, th c t không tan trong n c. ự ế ướ Đ nh tính A. Thêm 10 ml n c ướ và 0,5 ml dung d ch phenolphtalein (TT) vào 0,80 g ch ph m trong c i, ế tr n đ u. H n d ch thu đ c có màu đ . Thêm 17,5 ml ượ dung d ch acid hydrocloric 1 M , h n d ch tr thành không màu và không s i b t. Màu đ xu t hi n tr l i khi h n h p trên đ c ở ạ ượ nghi n trong 1 phút. Thêm ti p 6 ml ế dung d ch acid hydrocloric 1 M và nghi n, dung d ch này l i tr thành không màu. B. Hòa tan 0,1 g ch ph m trong ế dung d ch acid hydrocloric loãng (TT) và pha loãng v i n c ướ thành 10 ml. 5 ml dung d ch này cho ph n ng đ c tr ng c a ion calci (Ph l c 8.1). ả ứ ư ụ ụ Ch t không tan trong acid hydrocloric
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

calci hydroxyd - CALCI HYDROXYD Calcii hydroxydum Ca(OH)2...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online