Dexpanthenol-da xong - DEXPANTHENOL Dexpanthenolum C9H19NO4...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DEXPANTHENOL Dexpanthenolum C 9 H 19 NO 4 P.t.l: 205,3 Dexpanthenol là (2R)-2,4-dihydroxy- N -(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamid, ph i ch a t ứ ừ 98,0 đ n 101,0% C ế 9 H 19 NO 4 , tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t Ch t l ng nh t, không màu ho c màu h i vàng, d hút m, hay b t k t tinh tr ng ho c g n ấ ỏ ơ ế nh tr ng. R t tan trong n c, d tan trong ethanol 96%. ư ắ ướ Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A, C, D. Nhóm II: A, B. A. Ch ph m ph i đáp ng yêu c u c a phép th “Góc quay c c riêng”. ế B. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ dexpanthenol chu n (ĐC). Ki m tra các ch t s d ng viên nén d t, đ c chu n b b ng cách ấ ử ụ ượ ị ằ nh t ng gi t 0,5 ml dung d ch 0,5% c a m u th và m u chu n trong ỏ ừ ethanol (TT) lên viên nén d t kali bromid (TT) , s y khô 100 - 105 o C trong 15 phút. C. B ng ph
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

Dexpanthenol-da xong - DEXPANTHENOL Dexpanthenolum C9H19NO4...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online