PHENOL - P HENOL Phenolum OH C6H6O P.t.l 94,1 Phenol phai...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PHENOL Phenolum C 6 H 6 O P.t.l: 94,1 Phenol phaûi chöùa töø 99,0 ñeán 100,5% C 6 H 6 O. Tính chaát Tinh theå hoaëc khoái keát tinh khoâng maøu hay maøu hoàng nhaït hoaëc vaøng nhaït, coù muøi ñaëc tröng, deã chaûy loûng. Tan trong nöôùc, raát tan trong dicloromethan, ethanol 96% vaø glycerin. Ñònh tính A. Hoaø tan 0,5 g cheá phaåm trong 2 ml dung dòch amoniac 13,5 M (TT), phaûi tan hoaøn toaøn. Pha loaõng vôùi nöôùc thaønh 100 ml. Laáy 2 ml dung dòch naøy, theâm 0,05 ml dung dòch natri hypoclorit (3% Cl) (TT) xuaát hieän maøu xanh vaø maøu naøy ñaäm daàn. B. Laáy 1 ml dung dòch S, theâm 10 ml nöôùc vaø 0,1 ml dung dòch saét (III) clorid 10,5% (TT) , xuaát hieän maøu tím vaø maøu naøy maát ñi khi theâm 5 ml propan- 2-ol (TT) . C. Laáy 1 ml dung dòch S, theâm 10 ml nöôùc vaø 1 ml nöôùc brom (TT) seõ coù tuûa maøu vaøng nhaït. Ñoä trong vaø maøu saéc cuûa dung dòch
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

PHENOL - P HENOL Phenolum OH C6H6O P.t.l 94,1 Phenol phai...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online