Phenobarbital - P HENOBARBITAL Phenobarbitalum C12H12N2O3...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PHENOBARBITAL Phenobarbitalum C 12 H 12 N 2 O 3 P.t.l: 232,2 Phenobarbital laø acid 5-ethyl-5-phenylbarbituric, phaûi chöùa töø 99,0 ñeán 101,0% C 12 H 12 N 2 O 3, tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ. Tính chaát Tinh theå khoâng maøu hay boät keát tinh traéng, khoâng muøi. Raát khoù tan trong nöôùc, hôi tan trong cloroform, tan trong ether, deã tan trong ethanol 96%. Taïo thaønh hôïp chaát tan trong nöôùc vôùi hydroxyd, carbonat kieàm vaø vôùi amoniac. Ñònh tính Coù theå choïn moät trong hai nhoùm ñònh tính sau: Nhoùm I: A, B. Nhoùm II: B, C, D. A. Xaùc ñònh ñieåm chaûy (Phuï luïc 6.7) cuûa cheá phaåm vaø cuûa hoãn hôïp ñoàng löôïng cheá phaåm vôùi phenobarbital chuaån (ÑC). Ñieåm chaûy cuûa cheá phaåm vaø cuûa hoãn hôïp phaûi ôû khoaûng 176 o C. Söï khaùc bieät veà ñieåm chaûy cuûa 2 maãu treân khoâng ñöôïc quaù 2 o C. B. Phoå hoàng ngoaïi (Phuï luïc 4.2) cuûa cheá phaåm phaûi phuø hôïp vôùi phoå hoàng ngoaïi cuûa phenobarbital chuaån (ÑC). C. Phöông phaùp saéc kyù lôùp moûng (Phuï luïc 5.4). Baûn moûng:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Phenobarbital - P HENOBARBITAL Phenobarbitalum C12H12N2O3...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online