{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Phenytoin - PHENYTOIN Phenytoinum C15H12N2O2 P.t.l 252,3...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PHENYTOIN Phenytoinum C 15 H 12 N 2 O 2 P.t.l: 252,3 Phenytoin laø 5,5-diphenylimidazolidin-2, 4-dion, phaûi chöùa töø 99,0 ñeán 101,0% C 15 H 12 N 2 O 2 , tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ. Tính chaát Boät keát tinh traéng hoaëc gaàn nhö traéng, khoâng muøi hoaëc gaàn nhö khoâng muøi. Thöïc teá khoâng tan trong nöôùc, hôi tan trong ethanol 96%, khoù tan trong cloroform vaø ether. Raát khoù tan trong methylen clorid. Tan trong caùc dung dòch hydroxyd kieàm loaõng. Ñònh tính Coù theå choïn moät trong hai nhoùm ñònh tính sau: Nhoùm I: A. Nhoùm II: B, C, D. A. Phoå hoàng ngoaïi (Phuï luïc 4.2) cuûa cheá phaåm phaûi phuø hôïp vôùi phoå hoàng ngoaïi cuûa phenytoin chuaån (ÑC). B. Trong muïc thöû “Taïp chaát lieân quan”, veát chính trong saéc kyù ñoà thu ñöôïc cuûa dung dòch thöû (2) phaûi coù vò trí vaø kích thöôùc gioáng vôùi veát chính trong saéc kyù ñoàthu ñöôïc cuûa dung dòchñoái chieáu (1). C. Cho vaøo 10 mg cheá phaåm 1 ml nöôùc vaø 0,05 ml amoniac (TT) . Ñun ñeán soâi, theâm 0,05 ml dung dòch ñoàng sulfat 5% trong dung dòch amoniac 2 M (TT) vaø laécñeàu. Tuûakeát tinh maøu hoàng xuaát hieän.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}