Polysorbate 20 - POLYSORBAT 20 Polysorbat 20 l hn hp cc ester tng phn ca acid lauric vi sorbitol v cc anhydrid c a n c co-polyme ha vi khong 20 phn

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
POLYSORBAT 20 Polysorbat 20 là h n h p các ester t ừng ph n c a acid lauric v i sorbitol và các anhydrid c a nó đã đ c co-polyme hóa v i kho ng 20 phân t ethylen oxyd cho m i phân t sorbitol và ượ caùc anhydrid cuûa sorbitol. Acid lauric đ c dùng đ ester hóa có th ch a các acid béo khác. ượ Tính ch t Ch t l ng d ng d u màu vàng ho c vàng nâu, trong ho c h i đ c. H n hòa v i n c, ethanol, ấ ỏ ơ ướ ethyl acetat và v i methanol, th c t không tan trong các d u béo và parafin l ng. ự ế T tr ng t ng đ i kho ng 1,10. ỷ ọ ươ Đ nh tính A. Hòa tan 0,5 g ch ph m trong ế n c ướ kho ng 50 o C và pha loãng thành 10 ml v i cùng dung môi. Dung d ch thu đ c t o b t khi l c. Thêm 0,5 g ượ ạ natri clorid (TT) và đun đ n sôi. Dung d ch ế có v n đ c, v n đ c này bi n m t khi đ ngu i đ n kho ng 50 ế ộ ế o C. B. Cho vào 4 g ch ph m 40 ml
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

Polysorbate 20 - POLYSORBAT 20 Polysorbat 20 l hn hp cc ester tng phn ca acid lauric vi sorbitol v cc anhydrid c a n c co-polyme ha vi khong 20 phn

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online