{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

TATRAZIN - TARTRAZIN Tartrazinum C16H9N4Na3O9S2 P.t.l 534,4...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TARTRAZIN Tartrazinum C 16 H 9 N 4 Na 3 O 9 S 2 P.t.l: 534,4 Tartrazin trinatri hydroxy-5-(sulfonato-4-phenyl)-1-[(sulfonato-4-phenyl)azo]-4-1 H - pyrazolcarboxylat-3, ph i ch a ít nh t 85,0% C 16 H 9 N 4 Na 3 O 9 S 2 , tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t màu vàng cam s m. D tan trong n c, ít tan trong ethanol, g n nh không tan trong aceton ướ ư và methylen clorid. Dung d ch 0,1% (kl/tt) có màu vàng t i. ươ Đ nh tính A. Pha loãng 1 ml dung d ch S thành 100 ml b ng dung d ch acid hydrocloric 0,1 N (TT ). Ph t ổ ử ngo i (Ph l c 4.1) c a dung d ch thu đ c trong kho ng 230 đ n 550 nm có hai h p th c c đ i ụ ụ ượ ế ụ ự 256 ± 5 nm và 430 ± 3 nm. Pha loãng 1 ml dung d ch S thành 100 ml b ng dung d ch natri hydroxyd 0,1 N (TT ). Ph t ngo i ổ ử (Ph l c 4.1) c a dung d ch thu đ c trong kho ng 230 đ n 550 nm có hai h p th c c đ i 260 ụ ụ ượ ế ụ ự ạ ở ± 5 nm và 396 ± 3 nm. B. Trong ph n Ch t màu liên quan, v t chính trong s c ký đ thu đ c c a dung d ch th (2) ế ượ ph i phù h p v i v t chính trong s c ký đ thu đ c c a dung d ch đ i chi u (1) v v trí, màu ớ ế ượ ế ề ị s c và kích th c. ướ Đ trong c a dung d ch Dung d ch S : Hòa tan 50 mg ch ph m trong ế n c ướ và pha loãng thành 50 ml b ng cùng dung môi. Dung d ch S ph i trong (Ph l c 9.2). ụ ụ Ch t màu liên quan Xác đ nh b ng ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4) ươ ụ ụ B n m ng : Silica gel G (TT) Dung môi khai tri n : Amoniac đ m đ c - n c - ethanol - n-butanol ướ (10 : 25 : 25 : 50). Dung môi hòa tan
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

TATRAZIN - TARTRAZIN Tartrazinum C16H9N4Na3O9S2 P.t.l 534,4...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online