ACID nicotinic - ACID NICOTINIC Acidum nicotinicum C6H5 NO2...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ACID NICOTINIC Acidum nicotinicum C 6 H 5 NO 2 P.t.l: 123,1 Acid nicotinic là acid pyridin- 3-carboxylic, ph i ch a t 99,5 đ n 100,5% C ứ ừ ế 6 H 5 NO 2 , tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh màu tr ng. ộ ế Tan trong n c sôi và ethanol 96% ướ sôi, h i tan trong n c. Tan trong các dung d ch ki m ơ ướ hydroxyd và carbonat loãng. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A, B. Nhóm II: A, C. A. Đi m ch y t 234 đ n 240 ả ừ ế o C (Ph l c 6.7). ụ ụ B. Ph h ng ngo i c a ch ph m (Ph l c 4.2) ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ạ ủ ế ụ ụ ổ ồ ạ ủ acid nicotinic chu n (ĐC). C. Hoà tan kho ng 10 mg ch ph m trong 10 ml ế n c ướ . L y 2 ml dung d ch trên, thêm 2 ml dung d ch cyanogen bromid (TT) và 3 ml dung d ch anilin 2,5% (TT) , l c đ u, màu vàng xu t hi n. T p ch t liên quan
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

ACID nicotinic - ACID NICOTINIC Acidum nicotinicum C6H5 NO2...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online