{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

CLOROQUIN - CLOROQUIN PHOSPHAT Cloroquini phosphas...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
N Cl NH N H CH 3 CH 3 CH 3 2 H 3 PO 4 CLOROQUIN PHOSPHAT Cloroquini phosphas Cloroquin diphosphat, nivaquin phosphat, aralen vaø ñoàng phaân ñoái quang C 18 H 26 ClN 3 . 2H 3 PO 4 P.t.l: 515,9 Cloroquin phosphat laø (RS) -4- (7-cloro-4-quinolylamino) pentyldiethylamin diphosphat, phaûi chöùa töø 98,5 ñeán 101,0% C 18 H 26 ClN 3 . 2H 3 PO 4 , tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ. Tính chaát Boät keát tinh traéng hoaëc gaàn nhö traéng, khoâng muøi, vò ñaéng, deã bieán maøu khi ñeå ngoaøi aùnh saùng, deã huùt aåm. Deã tan trong nöôùc, raát khoù tan trong cloroform, ethanol 96%, ether vaø methanol. Toàn taïi ôû 2 daïng, moät daïng chaûy ôû khoaûng 195 o C vaø daïng khaùc chaûy ôû khoaûng 218 o C. Ñònh tính Coù theå choïn moät trong hai nhoùm ñònh tính sau: Nhoùm I: A, D. Nhoùm II: B, C, D. A. Hoaø tan 0,1 g cheá phaåm trong 10 ml nöôùc , theâm 2 ml dung dòch natri hydroxyd 2 M (TT), chieát 2 laàn, moãi laàn vôùi 20 ml methylen clorid (TT). Röûa dòch methylen clorid vôùi nöôùc , laøm khan baèng natri sulfat khan (TT) laøm bay hôi ñeán khoâ vaø hoaø caén trong 2 ml methylen clorid (TT) . Phoå hoàng ngoaïi (Phuï luïc 4.2) cuûa dung dòch naøy phaûi gioáng phoå hoàng ngoaïi ñoái
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}