{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

OXYGEN - OXYGEN Oxygenium O2 P.t.l 32,00 Oxygen phi cha t...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
OXYGEN Oxygenium O 2 P.t.l: 32,00 Oxygen ph i ch a ít nh t 99,0% O 2 (tt/tt). Tính ch t Khí không màu, không mùi, không v . 1 ml oxygen hoà tan trong kho ng 32 ml n c ho c 7 ml ethanol nhi t đ 20 ướ o C và d i áp ướ su t 760 mmHg. 1000 ml oxygen 0 o C và áp su t 760 mmHg n ng kho ng 1,429 g. Đ nh tính A. Cho m t m nh g cháy còn than h ng ti p xúc v i ch ph m, s b c cháy v i m t ng n ế ế l a sáng. B. L c ch ph m v i ế dung d ch ki m pyrogalol (TT) , ch ph m s b h p th và dung d ch s ế có màu nâu s m. Tr c khi th các m c sau, ph i đ bình đ ng oxygen nhi t đ t 18 – 22 ướ ộ ừ o C ít nh t là 6 gi . Gi i h n acid - ki m Dung d ch th : Cho 2,0 lít ch ph m ch y qua m t h n h p g m 0,1 ml ế dung d ch acid hydrocloric 0,01 N (TT) và 50 ml n c không có carbon dioxyd (TT). ướ Dung d ch đ i chi u (1): ế 50 ml n c không có carbon dioxyd (TT) ướ .
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}