Tinh bot - Tinh bt Amylum Tnh cht Tinh bt (C6H10O5)n l bt...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tinh b t Amylum Tính ch t Tinh b t (C 6 H 10 O 5 ) n là b t đã tinh ch , đ c tách ra t h t c a các lo i cây ngũ c c ho c t c c a ế ượ ừ ạ ủ ặ ừ ủ ủ các lo i cây nh s n, khoai tây. Tinh b t có màu tr ng, không mùi, khi mi t gi a hai ngón tay có ư ắ ế ti ng c t k t nh . ế ọ ẹ Không tan trong n c l nh, ethanol và ether, tan trong n c nóng t o thành gel, sánh khi đ ngu i. ướ ạ ướ Ghi chú: Tinh b t có ngu n g c th c v t khác nhau có th không có tính ch t gi ng nhau khi s d ng đ bào ch thu c, ví d dùng làm tá d c rã cho thu c viên nén. Vì th , các lo i tinh b t ế ượ ế không thay th l n cho nhau đ c, tr phi s t ng đ ng v tính ch t đã đ c ch ng minh. ế ẫ ượ ự ươ ươ ượ 1. Tinh b t g o t (Amylum oryzae): L y t h t cây lúa ( ừ ạ Oryza sativa . L.), h Lúa ( Poaceae ). H t hình nhi u c nh, có kích th c 2 - 5 ướ μ m, đ ng riêng r ho c t l i thành kh i hình tr ng có kích ặ ụ ạ th c 10 - 20 ướ μ m. R n n m gi a h t không nhìn rõ, không có vân tăng tr ng. ưở 2. Tinh b t lúa mì (Amylum Tritici): L y t h t cây lúa mì ( ấ ừ ạ Triticum sp.), h Lúa ( Poaceae ). H t tinh b t có kích th c l n ho c nh , ít khi có kích th c trung gian. H t l n có kích th c 10 - 45 ướ ớ ướ ạ ớ ướ μ m, đa s có d ng hình đĩa. Các h t nh hình tròn ho c hình nhi u c nh, kích th c 2- 10 ướ μ m. R n n m gi a, vân tăng tr ng không nhìn rõ. ở ữ ưở 3. Tinh b t ngô (Amylum Mays): L y t h t cây ngô (
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

Tinh bot - Tinh bt Amylum Tnh cht Tinh bt (C6H10O5)n l bt...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online