GLUCOSAMIN SULFAT NATRI CLORID - GLUCOSAMIN SULFAT NATRI...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
GLUCOSAMIN SULFAT NATRI CLORID Glucosamini sulfas natrii chloridum (C 6 H 14 NO 5 ) 2 SO 4 .2NaCl P.t.l: 573,3 Glucosamin sulfat natri clorid là ph c ch t Bis(2-amino-2-deoxy- β-D-glucopyranose) sulfat natri clorid, ph i ch a t 98,0 đ n 102,0% (C ứ ừ ế 6 H 14 NO 5 ) 2 SO 4 .2NaCl, tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t ộ ế tinh màu tr ng. R t tan trong n c. ướ Đ nh tính A. Cân kho ng 50 mg ch ph m vào 1 ng ly tâm, thêm 2 ml n ế c và l c k đ hoà tan. Thêm ướ ỹ ể kho ng 0,5 ml dung d ch bari clorid 12% (TT) , l c đ u và ly tâm. B c h i l p n c trong phía ơ ớ ướ trên t i khô. S y c n 105 ắ ở o C trong 2 gi . Ph h ng ngo i c a c n thu đ c (Ph l c 4.2) ph i ổ ồ ạ ủ ượ ụ ụ phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ạ ủ glucosamin hydroclorid chu n (ĐC) đ c chu n b t ng t nh ượ ị ươ ư ch ph m nh ng không cho ế ư dung d ch bari clorid 12% (TT). B. Trong ph n đ nh l ng th i gian l u c a pic chính thu đ c t dung d ch th ph i t
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

GLUCOSAMIN SULFAT NATRI CLORID - GLUCOSAMIN SULFAT NATRI...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online