Piperazin phosphat - PIPERAZIN PHOSPHAT Piperazini phosphas...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PIPERAZIN PHOSPHAT Piperazini phosphas NH HN H 3 PO 4 . . H 2 O C 4 H 10 N 2 .H 3 PO 4 .2H 2 O P.t.l: 202,1 Piperazin phosphat phaûi chöùa töø 98,5 ñeán 100,5% C 4 H 10 N 2 . H 3 PO 4 . H 2 O, tính theo cheá phaåm khan. Tính chaát Boät keát tinh traéng, khoâng muøi hoaëc gaàn nhö khoâng muøi. Hôi tan trong nöôùc, thöïc teá khoâng tan trong ethanol 96%. Ñònh tính A. Hoaø tan 0,1 g cheá phaåm trong 5 ml nöôùc , theâm 0,5 g natri hydrocarbonat (TT), 0,5 ml dung dòch kali fericyanid 5% (TT) vaø 0,1 ml thuyû ngaân (TT). Laéc maïnh 1 phuùt vaø ñeå yeân 20 phuùt. Maøu ñoû daàn daàn xuaát hieän. B. Hoaø tan 0,2 g cheá phaåm trong 5 ml dung dòch acid hydrocloric 2 M (TT), vöøa khuaáy vöøa theâm 1 ml dung dòch natri nitrit 50% (kl/tt) (TT) vaø laøm laïnh trong nöôùc ñaù khoaûng 15 phuùt, khuaáy neáu caàn thieát ñeå taïo tuûa keát tinh. Ñieåm chaûy (Phuï luïc 6.7) cuûa tinh theå sau khi röûa baèng 10 ml nöôùc ñaù vaø saáy khoâ ôû 105
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online