CODEIN phosphat - CODEIN PHOSPHAT Codeini phosphas H N CH3...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CODEIN PHOSPHAT Codeini phosphas C 18 H 21 NO 3 . H 3 PO 4 . 1/2H 2 O (hemihydrat) P.t.l: 406,4 C 18 H 21 NO 3 . H 3 PO 4 . 3/2H 2 O (sesquihydrat) P.t.l: 424,4 Codein phosphat laø 4,5a-epoxy-3-methoxy-17-methyl-7,8-didehydromorphinan-6a-ol phosphat hemihydrat . hoaëc sesquihydrat, phaûi chöùa töø 98,5 ñeán 101,0% C 18 H 21 NO 3 . H 3 PO 4 , tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ. Tính chaát Tinh theå nhoû khoâng maøu hoaëc boät keát tinh traéng, khoâng muøi. Deã tan trong nöôùc, khoù tan trong ethanol 96%, thöïc teá khoâng tan trong ether. Ñònh tính Coù theå choïn moät trong 2 nhoùm ñònh tính sau: Nhoùm I: B, E. Nhoùm II: A, C, D, E, F. Dung dòch S : Hoaø tan 1,00 g cheá phaåm trong nöôùc khoâng coù carbon dioxyd (TT) vaø pha loaõng thaønh 25,0 ml baèng cuøng dung moâi. A. Pha loaõng 1,0 ml dung dòch S vôùi nöôùc thaønh 100,0 ml. Theâm 25 ml nöôùc , 10 ml dung dòch natri hydroxyd 1 M vaøo 25,0 ml dung dòch naøy vaø pha loaõng thaønh 100,0 ml baèng nöôùc . Ño phoå töû ngoaïi (Phuï luïc 4.1) cuûa dung dòch treân ôû daûi soùng töø 250 ñeán 350 nm. Dung dòch chæ coù duy nhaát moät cöïc ñaïi haáp thuï ôû 284 nm. Ñoä haáp thuï rieâng ôû böôùc soùng cöïc ñaïi khoaûng 38, tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ. B. Hoaø tan 0,20 g cheá phaåm trong 4 ml
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

CODEIN phosphat - CODEIN PHOSPHAT Codeini phosphas H N CH3...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online