MANGIFERIN - MANGIFERIN Mangiferinum CH2OH O HO O OH HO HO...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MANGIFERIN Mangiferinum O OH OH HO OH O O HO HO OH CH 2 OH C 19 H 18 O 11 P.t.l: 422,2 Mangiferin là 2-C-β-D-glucopyranozido-1,3,6,7-tetrahydroxyxanthon, ph i ch a t 96,0 đ n 102,0 ế % C 19 H 18 O 11 , tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh m n, ộ ế màu vàng ánh l c, g n nh không mùi. ư H i tan trong h n h p aceton ơ - n c (1 : 1), th c t không tan trong n c, ethanol ướ ự ế ướ 96% và cloroform. Đ nh tính A. Ph t ngo i (Ph l c 4.1) c a dung d ch ch ph m 0,001% trong ổ ử ụ ụ ế methanol (TT) , trong kho ng 220 – 400 nm, ph i có h p th c c đ i các b c sóng 241 ± ụ ự ạ ở ướ 2 nm, 258 ± 2 nm, 316 ± 2 nm và 366 ± 3 nm. B. Hoà tan kho ng 0,01 g ch ph m trong 10 ml h n h p ế aceton - n c ướ (1 : 1), thêm 0,01 g magnesi (TT) và 1 ml acid hydrocloric (TT) , sau 10 phút s xu t hi n màu vàng cam. C. Trong ph n T p ch t liên quan, v t chính trong s c ký đ thu đ c c a dung ế ượ d ch th (2) ph i phù h p v i v t chính trong s c ký đ thu đ c c a dung d ch ế ượ đ i chi u (1) v v trí, màu s c và kích th
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

MANGIFERIN - MANGIFERIN Mangiferinum CH2OH O HO O OH HO HO...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online