THAN HOAT TÍNH - THAN HOAT TNH Carbo activatus...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
THAN HOAÏT TÍNH Carbo activatus Than hoaït tính laø chaát coù khaû naêng haáp phuï cao, thu ñöôïc töø quaù trình than hoaù thích hôïp caùc chaát coù nguoàn goác thöïc vaät. Tính chaát Boät nheï, maøu ñen, raát xoáp. Thöïc teá khoâng tan trong caùc dung moâi thoâng thöôøng. Ñònh tính A. Khi ñoát ñeán noùng ñoû, cheá phaåm chaùy chaäm vaø khoâng thaønh ngoïn löûa. B. Cheá phaåm phaûi ñaùp öùng pheùp thöû “Khaû naêng haáp phuï”. Dung dòch S: Laáy 2,0 g cheá phaåm vaøo moät bình noùn nuùt maøi, theâm 50 ml dung dòch acid hydrocloric loaõng (TT). Ñun soâi nheï döôùi oáng sinh haøn hoài löu trong 1 giôø, loïc vaø röûa pheãu loïc baèng dung dòch acid hydrocloric loaõng (TT) . Goäp dòch loïc vaø nöôùc röûa roài boác hôi ñeán khoâ treân caùch thuyû, hoaø tan caén trong dung dòch acid hydrocloric 0,1 M (TT) vaø pha loaõng thaønh 50,0 ml vôùi cuøng dung moâi. Giôùi haïn acid - kieàm Theâm 40 ml nöôùc vaøo 2,0 g cheá phaåm vaø ñun soâi trong 5 phuùt. Ñeå nguoäi, hoaøn laïi theå tích ban ñaàu baèng nöôùc khoâng coù carbon dioxyd (TT) vaø loïc. Boû 20 ml dòch loïc ñaàu. Theâm vaøo 10 ml dòch loïc 0,25 ml dung dòch xanh bromothymol (TT) vaø 0,25 ml dung dòch natri hydroxyd 0,02 M (CÑ), dung dòch phaûi coù maøu xanh. Maøu cuûa chæ thò phaûi chuyeån sang vaøng khi theâm khoâng quaù 0,75 ml dung dòch acid hydrocloric 0,02 M (CÑ). Chaát tan trong acid Khoâng ñöôïc quaù 3%. Theâm 25 ml
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 3

THAN HOAT TÍNH - THAN HOAT TNH Carbo activatus...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online