ACID ACETYLSALICYLIC - ACID ACETYLSALICYLIC Acidum...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ACID ACETYLSALICYLIC Acidum acetylsalicylicum Aspirin COOH O CH 3 O C 9 H 8 O 4 P.t.l: 180,2 Acid acetylsalicylic là acid 2-acetoxybenzoic, ph i ch a t 99,5 đ n l01,0% C ứ ừ ế 9 H 8 O 4 , tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t Tinh th không màu ho c b t k t tinh tr ng, không mùi ho c g n nh không mùi. Khó tan ế ư trong n c, d tan trong ethanol 96%, tan trong ether và cloroform. Đi m ch y kho ng 143 ướ ả ở o C (Ph l c 6.7, Ph ng pháp 3). ụ ụ ươ Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A, B Nhóm II: B, C, D A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ ạ ủ acid acetylsalicylic chu n (ĐC). B. Đun sôi 0,2 g ch ph m v i 4 ml ế dung d ch natri hydroxyd loãng (TT) trong 3 phút, đ ngu i và thêm 5 ml dung d ch acid sulfuric l0% (TT). T a k t tinh đ c t o thành. T a sau khi đ c ế ượ ạ ượ l c, r a v i n c và s y khô l00 - l05 ớ ướ o C, có đi m ch y t 156 đ n 161 ả ừ ế o C (Ph l c 6.7). ụ ụ C. Trong m t ng nghi m, tr n 0,1 g ch ph m v i 0,5 g ộ ố ế calci hydroxyd (TT). Đun h n h p và cho khói sinh ra ti p xúc v i mi ng gi y l c đã đ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

ACID ACETYLSALICYLIC - ACID ACETYLSALICYLIC Acidum...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online