{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BENZALKONIUM CLORID - BENZALKONIUM CLORID Benzalkonii...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BENZALKONIUM CLORID Benzalkonii chloridum Benzalkonium clorid là h n h p các mu i alkylbenzyldimethylamoni clorid; m ch alkyl có t 8 đ n 18 carbon. Ch ph m ph i ch a t 95,0% đ n 104,0% các mu i ế ế ứ ừ ế alkylbenzyldimethylamoni clorid, tính theo C 22 H 40 ClN (p.t.l. 354,0) đ i v i ch ph m khan. ố ớ ế Tính ch t B t tr ng ho c tr ng h i vàng ho c các m nh tr ng h i vàng nh gelatin, hút m, s gi ng xà ơ ơ ư ờ ố phòng. R t d tan trong n c và ethanol. Khi đun nóng, t o thành m t kh i nóng ch y trong. ấ ễ ướ Dung d ch trong n c, l c lên, t o r t nhi u b t. ướ Đ nh tính A. Hòa tan 80 mg ch ph m trong ế n c ướ và pha loãng b ng n c ướ thành 100 ml. Ph h p th t ổ ấ ụ ử ngo i c a dung d ch, đo t 220 nm đ n 350 nm (Ph l c 4.1) có 3 c c đ i h p th 257 nm; ạ ủ ế ụ ụ ạ ấ ụ ở 263 nm và 269 nm và m t vai kho ng 250 nm. B. L y 2 ml dung d ch S (xem dung d ch S d i), thêm 0,1 ml ở ướ acid acetic băng (TT) và thêm t ng gi t m t cho đ n h t 1 ml ế ế dung d ch natri tetraphenylborat 1% (TT) . T o t a tr ng. L c. ạ ủ Hòa tan t a trong m t h n h p g m 1 ml ộ ỗ aceton (TT) và 5 ml ethanol 96% (TT) b ng cách đun
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

BENZALKONIUM CLORID - BENZALKONIUM CLORID Benzalkonii...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online