KAOLIN NANG - KAOLIN NANG Kaolinum ponderosum Kaolin nang...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KAOLIN NAËNG Kaolinum ponderosum Kaolin naëng laø nhoâm silicat thieân nhieân ngaäm nöôùc ñaõ ñöôïc loaïi taïp chaát, coù thaønh phaàn thay ñoåi. Tính chaát Boät mòn traéng hoaëc traéng ngaø, sôø coù caûm giaùc trôn. Thöïc teá khoâng tan trong nöôùc vaø caùc dung moâi höõu cô. Ñònh tính A. Theâm 1 g kali nitrat (TT) vaø 3 g natri carbonat (TT) vaøo 0,5 g cheá phaåm trong cheùn kim loaïi vaø ñun noùng cho ñeán khi hoãn hôïp chaûy. Ñeå nguoäi, theâm vaøo hoãn hôïp 20 ml nöôùc soâi, troän ñeàu vaø loïc. Röûa caén vôùi 50 ml nöôùc . Theâm vaøo caén 1 ml acid hydrocloric (TT) vaø 5 ml nöôùc. Loïc, theâm vaøo dòch loïc 1 ml dung dòch natri hydroxyd 10 M (TT) vaø loïc. Theâm vaøo dòch loïc 3 ml dung dòch amoni clorid (TT), tuûa keo traéng xuaát hieän. B. Theâm 2,0 g cheá phaåm ñöôïc chia thaønh 20 phaàn vaøo 100 ml dung dòch natri lauryl sulfat 1% (TT) trong moät oáng ñong chia vaïch 100 ml coù ñöôøng kính 30 mm. Saép xeáp thöù töï theâm vaøo sao cho khoaûng caùch giöõa caùc laàn theâm vaøo cuûa moãi phaàn caùch nhau 2 phuùt. Ñeå yeân 2 giôø. Theå tích quan saùt ñöôïc cuûa phaàn caën laéng xuoáng khoâng ñöôïc lôùn hôn 5 ml. C. Laáy 0,25 g cheá
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

KAOLIN NANG - KAOLIN NANG Kaolinum ponderosum Kaolin nang...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online