NATRI BROMID - NATRI BROMID Natrii bromidum NaBr P.t.l...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NATRI BROMID Natrii bromidum NaBr P.t.l: 102,9 Natri bromid phaûi chöùa töø 98,0 ñeán 100,5% NaBr, tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ. Tính chaát Boät coám maøu traéng hoaëc tinh theå môø ñuïc hay trong suoát khoâng maøu, hôi huùt aåm. Deã tan trong nöôùc, tan trong ethanol 96%. Ñònh tính A. Cheá phaåm phaûi cho phaûn ö ùng A cuûa ion bromid (Phuï luïc 8.1). B. Dung dòch S phaûi cho phaûn öùng cuûa ion natri (Phuï luïc 8.1). Ñoä trong vaø maøu saéc cuûa dung dòch Dung dòch S : Hoaø tan 10,0 g cheá phaåm trong nöôùc khoâng coù carbon dioxyd (TT) vaø pha loaõng thaønh 100 ml baèng cuøng dung moâi. Dung dòch S phaûi trong (Phuï luïc 9.2) vaø khoâng maøu (Phuï luïc 9.3, phöông phaùp 2). Giôùi haïn acid - kieàm Theâm 0,1 ml dung dòch xanh bromothymol (TT) vaøo 10 ml dung dòch S. Dung dòch phaûi chuyeån maøu khi theâm khoâng ñöôïc quaù 0,5 ml dung dòch acid hydrocloric 0,01 N (CÑ) hoaëc dung dòch natri hydroxyd 0,01 N (CÑ) . Bromat
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

NATRI BROMID - NATRI BROMID Natrii bromidum NaBr P.t.l...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online