MAGNESI OXYD nag - MAGNESI OXYD NNG Magnesii oxydum...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MAGNESI OXYD N NG Magnesii oxydum ponderosum MgO P.t.l: 40,3 Magnesi oxyd ph i ch a t 98,0 đ n 100,5% MgO, tính theo ch ph m đã nung. ứ ừ ế ế Tính ch t B t tr ng m n. Th c t không tan trong n c, tan trong dung d ch acid loãng và s i b t nh . ự ế ướ ủ ọ Đ nh tính A. 15 g ch ph m chi m th tích kho ng 30 ml. ế ế B. Hòa tan kho ng 15 mg ch ph m trong 2 ml ế dung d ch acid nitric 2 M (TT) và trung hòa b ng dung d ch natri hydroxyd 2 M (TT) . Dung d ch ph i có ph n ng c a magnesi (Ph l c 8.1). ả ứ ụ ụ C. Ch ph m ph i đáp ng phép th m t kh i l ng do nung. ế ử ấ ố ượ Màu s c c a dung d ch ắ ủ Dung d ch S : Hòa tan 5,0 g ch ph m trong h n h p g m 30 ml ế n c ướ và 70 ml acid acetic (TT) . Đun sôi 2 phút. Làm ngu i và pha loãng v i dung d ch acid acetic 2 M (TT) thành 100 ml. L c qua ph u s ho c ph u silica có đ x p thích h p (đã nung và cân bì) đ đ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 2

MAGNESI OXYD nag - MAGNESI OXYD NNG Magnesii oxydum...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online