NHOM PHOSPHAT kho - NHOÂM PHOSPHAT KHOÂ Aluminii phosphas...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: NHOÂM PHOSPHAT KHOÂ Aluminii phosphas siccum AlPO 4. xH 2 O P.t.l: 122.0 (khan) Nhoâm phosphat khoâ chuû yeáu laø nhoâm phosphat ñaõ hydrat hoaù, phaûi chöùa töø 94,0% ñeán 102,0% AlPO 4 tính treân cheá phaåm ñaõ nung. Tính chaát Boät maøu traéng hay gaàn traéng. Raát khoù tan trong nöôùc, thöïc teá khoâng tan trong ethanol 96%, tan trong caùc dung dòch loaõng cuûa acid voâ cô vaø kieàm hydroxyd. Ñònh tính Dung dòch S : Hoaø tan 2,00 g cheá phaåm trong dung dòch acid hydrocloric 2 M (TT) vaø pha loaõng thaønh 100 ml vôùi cuøng dung moâi. Dung dòch S cho phaûn öùng ñaëc tröng cuûa ion nhoâm vaø phaûn öùng B cuûa ion phosphat (Phuï luïc 8.1). Ñoä trong vaø maøu saéc cuûa dung dòch Dung dòch S phaûi trong (Phuï luïc 9.2) vaø khoâng maøu (Phuï luïc 9.3, phöông phaùp 2) pH Hoãn dòch cheá phaåm 4% trong nöôùc khoâng coù carbon dioxyd (TT) coù pH töø 5,5 ñeán 7,2 (Phuï luïc 6.2). Khaû naêng trung hoaø Caân 0,50 g cheá phaåm, theâm 30 ml dung dòch acid hydrocloric 0,1 M ( CÑ ) ôû 37 o C vaø duy trì nhieät ñoä 37...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

NHOM PHOSPHAT kho - NHOÂM PHOSPHAT KHOÂ Aluminii phosphas...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online