AMONI CLORID - AMONI CLORID Amonii chloridum NH4Cl P.t.l.:...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
AMONI CLORID Amonii chloridum NH 4 Cl P.t.l.: 53.49 Amoni clorid ph i ch a t 99,0% đ n 100,5% ứ ừ ế NH 4 Cl, tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh tr ng ho c tinh th không màu, d tan trong n c. ộ ế ướ Đ nh tính A.Ch ph m cho ph n ng c a ion clorid (Ph l c 8.1). ế ả ứ ụ ụ B.10 ml dung d ch S (xem phép th d i) cho ph n ng c a mu i amoni (Ph l c 8.1). ử ở ướ ả ứ ụ ụ Đ trong và màu s c c a dung d ch ắ ủ Dung d ch S: Hòa tan 10,0 g ch ph m trong ế n c không có carbon dioxyd (TT) ướ và pha loãng thành 100 ml v i cùng dung môi. Dung d ch S ph i trong (Ph l c 9.2) và không màu (Ph l c 9.3, ph ng pháp 2). ụ ụ ụ ụ ươ Gi i h n acid - ki m ớ ạ L y 10 ml dung d ch S, thêm 0,05 ml dung d ch đ methyl (TT ). Đ chuy n màu dung d ch, không đ c dùng quá 0,5 ml ượ dung d ch acid hydrocloric 0,01 N
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

AMONI CLORID - AMONI CLORID Amonii chloridum NH4Cl P.t.l.:...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online