CODEIN - CODEIN Codeinum monohydricum Codein monohydrat H N...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CODEIN Codeinum monohydricum Codein monohydrat C 18 H 21 NO 3 . H 2 O P.t.l: 317,4 Codein laø 4,5a-epoxy-3-methoxy-17-methyl-7,8-didehydromorphinan-6a-ol, monohydrat phaûi chöùa töø 99,0 ñeán 101,0% C 18 H 21 NO 3 , tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ. Tính chaát Tinh theå khoâng maøu hoaëc boät keát tinh traéng, khoâng muøi. Deã tan trong cloroform vaø ethanol 96%, tan trong nöôùc soâi vaø trong ether, khoù tan trong nöôùc. Ñònh tính Coù theå choïn moät trong 2 nhoùm ñònh tính sau: Nhoùm I: A, C. Nhoùm II: B, C, D, E. A. Phoå hoàng ngoaïi (Phuï luïc 4.2) cuûa cheá phaåm phaûi phuø hôïp vôùi phoå hoàng ngoaïi ñoái chieáu cuûa codein chuaån (ÑC) . Pheùp thöû ñöôïc tieán haønh treân cheá phaåm ñaõ laøm khoâ. B. Theâm vaøo 2,0 ml dung dòch S 50 ml nöôùc vaø 10 ml dung dòch natri hydroxyd 1 M (TT), pha loaõng thaønh 100,0 ml baèng nöôùc . Ño phoå töû ngoaïi (Phuï luïc 4.1) cuûa dung dòch treân ôû daûi soùng töø 250 ñeán 350 nm. Dung dòch chæ coù duy nhaát moät cöïc ñaïi haáp thuï ôû 284 nm. Ñoä haáp
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 3

CODEIN - CODEIN Codeinum monohydricum Codein monohydrat H N...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online