{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

CODEIN - CODEIN Codeinum monohydricum Codein monohydrat H N...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CODEIN Codeinum monohydricum Codein monohydrat C 18 H 21 NO 3 . H 2 O P.t.l: 317,4 Codein laø 4,5a-epoxy-3-methoxy-17-methyl-7,8-didehydromorphinan-6a-ol, monohydrat phaûi chöùa töø 99,0 ñeán 101,0% C 18 H 21 NO 3 , tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ. Tính chaát Tinh theå khoâng maøu hoaëc boät keát tinh traéng, khoâng muøi. Deã tan trong cloroform vaø ethanol 96%, tan trong nöôùc soâi vaø trong ether, khoù tan trong nöôùc. Ñònh tính Coù theå choïn moät trong 2 nhoùm ñònh tính sau: Nhoùm I: A, C. Nhoùm II: B, C, D, E. A. Phoå hoàng ngoaïi (Phuï luïc 4.2) cuûa cheá phaåm phaûi phuø hôïp vôùi phoå hoàng ngoaïi ñoái chieáu cuûa codein chuaån (ÑC) . Pheùp thöû ñöôïc tieán haønh treân cheá phaåm ñaõ laøm khoâ. B. Theâm vaøo 2,0 ml dung dòch S 50 ml nöôùc vaø 10 ml dung dòch natri hydroxyd 1 M (TT), pha loaõng thaønh 100,0 ml baèng nöôùc . Ño phoå töû ngoaïi (Phuï luïc 4.1) cuûa dung dòch treân ôû daûi soùng töø 250 ñeán 350 nm.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

CODEIN - CODEIN Codeinum monohydricum Codein monohydrat H N...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online