{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ISONIAZID - ISONIAZID Isoniazidum C6H7N3O P.t.l 137,14...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ISONIAZID Isoniazidum C 6 H 7 N 3 O P.t.l: 137,14 Isoniazid laø pyridin-4-carbohydrazid, phaûi chöùa töø 99,0 ñeán 101,0% C 6 H 7 N 3 O, tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ. Tính chaát Boät keát tinh traéng hay tinh theå khoâng maøu, khoâng muøi. Deã tan trong nöôùc, hôi tan trong ethanol 96%, khoù tan trong cloroform, raát khoù tan trong ether. Ñònh tính Coù theå choïn moät trong hai nhoùm ñònh tính sau: Nhoùm I: B vaø C. Nhoùm II: A vaø C. A. Phoå hoàng ngoaïi (Phuï luïc 4.2) cuûa cheá phaåm phaûi phuø hôïp vôùi phoå hoàng ngoaïi cuûa isoniazid chuaån hoaëc phoå hoàng ngoaïi ñoái chieáu cuûa isoniazid chu n (ĐC). B. Hoaø tan 0,1 g cheá phaåm trong 2 ml nöôùc, theâm dung dòch noùng cuûa 0,10 g vanilin (TT) trong 10 ml nöôùc , ñeå yeân vaø coï thaønh oáng nghieäm baèng moät ñuõa thuûy tinh, seõ coù tuûa vaøng, tuûa naøy sau khi keát tinh laïi baèng 5 ml ethanol 70% vaø saáy khoâ ôû 100 – 105 o C, coù ñieåm chaûy töø 226 – 231 o C (Phuï luïc 6.7).
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

ISONIAZID - ISONIAZID Isoniazidum C6H7N3O P.t.l 137,14...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online