KALI BROMID da xong - KALI BROMID Kalii bromidum KBr P.t.l:...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KALI BROMID Kalii bromidum KBr P.t.l: 119,0 Kali bromid ph i ch a t 98,0 đ n 100,5% KBr, tính theo ch ph m đã làm khô. ứ ừ ế ế Tính ch t Tinh th không màu hay b t k t tinh tr ng. D tan trong n c và glycerin, khó tan trong ế ướ ethanol 96%. Đ nh tính Dung d ch S : Hoà tan 10,0 g ch ph m trong ế n c không có carbon dioxyd (TT) ướ và pha loãng thành 100 ml v i cùng dung môi . Dung d ch S cho ph n ng đ c tr ng c a kali và c a bromid (Ph l c 8.1). ả ứ ư ụ ụ Đ trong và màu s c dung d ch Dung d ch S ph i trong (Ph l c 9.2) và không màu (Ph l c 9.3, ph ng pháp 2). ụ ụ ụ ụ ươ Gi i h n acid - ki m ớ ạ L y 10 ml dung d ch S, thêm 0,1 ml dung d ch bromothymol xanh (TT). Màu c a dung d ch ph i chuy n khi thêm không quá 0,5 ml dung d ch acid hydrocloric 0,01 M (CĐ) ho c 0,5 ml dung d ch natri hydroxyd 0,01 M (CĐ).
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 2

KALI BROMID da xong - KALI BROMID Kalii bromidum KBr P.t.l:...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online