KALI BROMID da xong - KALI BROMID Kalii bromidum KBr P.t.l...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KALI BROMID Kalii bromidum KBr P.t.l: 119,0 Kali bromid ph i ch a t 98,0 đ n 100,5% KBr, tính theo ch ph m đã làm khô. ứ ừ ế ế Tính ch t Tinh th không màu hay b t k t tinh tr ng. D tan trong n c và glycerin, khó tan trong ế ướ ethanol 96%. Đ nh tính Dung d ch S : Hoà tan 10,0 g ch ph m trong ế n c không có carbon dioxyd (TT) ướ và pha loãng thành 100 ml v i cùng dung môi . Dung d ch S cho ph n ng đ c tr ng c a kali và c a bromid (Ph l c 8.1). ả ứ ư ụ ụ Đ trong và màu s c dung d ch Dung d ch S ph i trong (Ph l c 9.2) và không màu (Ph l c 9.3, ph ng pháp 2). ụ ụ ụ ụ ươ Gi i h n acid - ki m ớ ạ L y 10 ml dung d ch S, thêm 0,1 ml dung d ch bromothymol xanh (TT). Màu c a dung d ch ph i chuy n khi thêm không quá 0,5 ml dung d ch acid hydrocloric 0,01 M (CĐ) ho c 0,5 ml dung d ch natri hydroxyd 0,01 M (CĐ).
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

KALI BROMID da xong - KALI BROMID Kalii bromidum KBr P.t.l...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online