{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Nitrofurantoin - NITROFURANTOIN Nitrofurantoinum C8H6N4O5...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NITROFURANTOIN Nitrofurantoinum C 8 H 6 N 4 O 5 P.t.l: 238.2 Nitrofurantoin là 1-[[(5-nitrofuran-2-yl)methylen]amino]imidazolidin-2,4-dion, ph i ch a t 98,0 đ n 102,0% C ế 8 H 6 N 4 O 5 tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh màu vàng ho c tinh th màu vàng. Không mùi ho c g n nh không mùi. R t khó ế ư tan trong n c và ethanol 96%, tan trong dimethylformamid. ướ Đ nh tính A. Ghi ph h p th t ngo i kh ki n (Ph l c 4.1) c a dung d ch ph n đ nh l ng t b c ụ ử ế ụ ụ ượ ướ sóng 220 nm đ n 400 nm. Dung d ch ph i có hai c c đ i h p th 266 nm và 367 nm. T l ế ụ ở ỷ ệ gi a đ h p th b c sóng 367 nm và đ h p th b c sóng 266 nm ph i t 1,36 đ n ụ ở ướ ụ ở ướ ế 1,42. Ti n hành phép th trong đi u ki n tránh ánh sáng. ế B. Hòa tan kho ng 10 mg ch ph m trong 10 ml ế dimethylformamid (TT) . Thêm 0,1 ml dung
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}