{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Sat sulfat - ST(II SULFAT Ferrosi sulfas FeSO4 7H2O P.t.l...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
S T (II) SULFAT Ferrosi sulfas FeSO 4 . 7H 2 O P.t.l: 278,0 S t (II) sulfat ph i ch a t 98,0 đ n 105,0% FeSO ứ ừ ế 4 . 7H 2 O Tính ch t B t k t tinh màu xanh l c nh t hay tinh th xanh l c lam, lên hoa trong không khí khô và b ộ ế oxy hoá trong không khí m thành màu nâu. D tan trong n c, r t tan trong n c sôi, th c t không tan trong ethanol 96%. ướ ướ ự ế Đ nh tính Ch ph m cho ph n ng c a ion s t (II) và ion sulfat (Ph l c 8.1) và ph i ế ả ứ ụ ụ đ t gi i h n yêu ớ ạ c u trong ph n đ nh l ng. ượ Đ trong c a dung d ch Dung d ch S : Hòa tan 2,5 g ch ph m trong ế n c không có carbon dioxyd (TT) ướ , thêm 0,5 ml dung d ch acid sulfuric 10% (TT) và pha loãng thành 50 ml b ng n c ướ . Dung d ch S không đ c đ c h n đ đ c m u S ượ ơ ộ ụ 2 (Ph l c 9.2). ụ ụ pH Hoà tan 0,5 g ch ph m trong ế n c không có carbon dioxyd (TT) ướ và pha loãng thành 10 ml b ng n c ướ . pH c a dung d ch này ph i t 3,0 đ n 4,0 (Ph l c 6.2). ả ừ ế ụ ụ Clorid Không đ c quá 0,03% (Ph l c 9.4.5). ượ ụ ụ Pha loãng 3,3 ml dung d ch S thành 10 ml b ng
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Sat sulfat - ST(II SULFAT Ferrosi sulfas FeSO4 7H2O P.t.l...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online