Calci glycerolphosphat-da xong - CALCI GLYCEROPHOSPHAT...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CALCI GLYCEROPHOSPHAT Calcii glycerophosphas C 3 H 7 CaO 6 P P.t.l: 210,1 Calci glycerophosphat là h n h p v i t l thay đ i c a calci (RS)-2,3-dihydroxypropyl ỷ ệ phosphat và calci 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl phosphat có th đ c ng m n c, ph i ể ượ ướ ch a t 18,6 đ n 19,4% Ca, tính theo ch ph m đã làm khô. ứ ừ ế ế Tính ch t B t tr ng, d hút m, h i tan trong n c, th c t không tan trong ethanol 96%. ơ ướ ự ế Đ nh tính A. Tr n 1 g ch ph m v i 1 g ế kali hydrosulfat (TT) trong m t ng nghi m đ c n i v i ng ộ ố ượ ớ ố th y tinh. Đun nóng m nh và d n khói tr ng bay ra cho ti p xúc v i m t m u gi y l c đã ế đ c t m dung d ch natri nitroprussiat 1% v a m i pha. Gi y l c này s xu t hi n màu xanh ượ ẩ khi ti p xúc v i ế piperidin (TT) . B. Nung 0,1 g ch ph m trong m t chén nung. T m
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

Calci glycerolphosphat-da xong - CALCI GLYCEROPHOSPHAT...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online