KAOLIN NHE - KAOLIN NHE Kaolinum leve Kaolin nhe la loai...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KAOLIN NHEï Kaolinum leve Kaolin nheï laø nhoâm silicat thieân nhieân ngaäm nöôùc ñaõ ñöôïc loaïi haàu heát caùc taïp chaát baèng caùch gaïn loïc vaø saáy khoâ. Coù chöùa taùc nhaân phaân taùn thích hôïp. Tính chaát Boät traéng nheï, khoâng coù caùc haït caùt saïn, khoâng muøi hoaëc gaàn nhö khoâng muøi, sôø coù caûm giaùc trôn. Thöïc teá khoâng tan trong nöôùc vaø caùc acid voâ cô. Ñònh tính A. Theâm 1 g kali nitrat (TT) vaø 3 g natri carbonat (TT) vaøo 0,5 g cheá phaåm trong cheùn kim loaïi vaø ñun noùng cho ñeán khi hoãn hôïp chaûy. Ñeå nguoäi, theâm vaøo hoãn hôïp 20 ml nöôùc soâi , troän ñeàu vaø loïc. Röûa caén vôùi 50 ml nöôùc . Theâm vaøo caén 1 ml acid hydrocloric (TT) vaø 5 ml nöôùc, laéc kyõ . Loïc, theâm vaøo dòch loïc 1 ml dung dòch natri hydroxyd 10 M (TT) vaø loïc. Theâm vaøo dòch loïc 3 ml dung dòch amoni clorid (TT), tuûa keo traéng xuaát hieän. B. 0,25 g cheá phaåm phaûi cho phaûn öùng ñaëc tröng cuûa silicat (Phuï luïc 8.1). C. Nghieàn 2 g cheá phaåm vôùi 2 ml nöôùc. Hoãn hôïp thu ñöôïc seõ chaûy. Tieåu phaân thoâ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

KAOLIN NHE - KAOLIN NHE Kaolinum leve Kaolin nhe la loai...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online