NATRI CLORID - NATRI CLORID Natrii chloridum NaCl P.t.l:...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NATRI CLORID Natrii chloridum NaCl P.t.l: 58,44 Natri clorid phaûi chöùa töø 99,0 ñeán 100,5% NaCl, tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ. Tính chaát Boät keát tinh traéng hoaëc tinh theå khoâng maøu. Deã tan trong nöôùc, thöïc teá khoâng tan trong ethanol. Ñònh tính A. Cheá phaåm phaûi cho phaûn öùng cuûa ion clorid (Phuï luïc 8.1). B. Cheá phaåm phaûi cho phaûn öùng cuûa ion natri (Phuï luïc 8.1). Ñoä trong vaø maøu saéc cuûa dung dòch Dung dòch S : Hoøa tan 20,0 g cheá phaåm trong nöôùc khoâng coù carbon dioxyd (TT) vaø pha loaõng thaønh 100,0 ml vôùi cuøng dung moâi. Dung dòch S phaûi trong (Phuï luïc 9.2) vaø khoâng maøu (Phuï luïc 9.3, phöông phaùp 2). Giôùi haïn acid - kieàm Theâm 0,1 ml dung dòch xanh bromothymol (TT) vaøo 20 ml dung dòch S. Dung dòch phaûi chuyeån maøu khi theâm khoâng quaù 0,5 ml dung dòch acid hydrocloric 0,01 N (CÑ) hoaëc dung dòch natri hydroxyd 0,01 N (CÑ) . Bromid Khoâng ñöôïc quaù 50 phaàn trieäu. Theâm vaøo 1,0 ml dung dòch S, 4,0 ml nöôùc, 2,0 ml dung dòch ñoû phenol (TT 2 ) vaø 1,0 ml dung dòch cloramin 0,01% (TT) , troän ñeàu ngay. Sau ñuùng 2 phuùt, theâm 0,15 ml dung dòch natri thiosulfat 0,1 M (TT) , troän ñeàu vaø pha loaõng thaønh 10,0 ml baèng nöôùc . Ño ñoä haáp thuï (Phuï luïc 4.1) cuûa dung dòch treân ôû böôùc soùng 590 nm, duøng nöôùc laøm maãu traéng. Ñoä haáp thuï cuûa dung dòch treân khoâng ñöôïc lôùn hôn ñoä haáp thuï cuûa dung dòch ñoái chieáu ñöôïc chuaån bò trong cuøng moät thôøi gian, cuøng caùch tieán haønh, nhöng thay 1,0 ml dung dòch S vaø 4 ml
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 3

NATRI CLORID - NATRI CLORID Natrii chloridum NaCl P.t.l:...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online