{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

bot talc - BT TALC Talcum Bt talc l magnesi silicat hydrat...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B T TALC Talcum B t talc là magnesi silicat hydrat t nhiên đã đ c l a ch n và làm thành b t m n, có thành ph n ượ g n đúng: 4SiO 2 .3MgO.H 2 O, đôi khi ch a m t l ng nh nhôm silicat. ượ Tính ch t B t r t m n, tr ng ho c g n nh tr ng, không mùi, không dính và tr n tay. ư ơ H u nh không tan trong n c, trong các acid loãng, hay ki m loãng và các dung môi khác. ư ướ Đ nh tính A. Đun ch y 0,5 g ch ph m v i 1 g ế kali nitrat (TT) và 3 g natri carbonat khan (TT) trong m t chén kim lo i, thêm 20 ml n c ướ nóng tr n đ u và l c. R a c n còn l i trên gi y l c b ng 50 ml n c ướ . Tr n c n v i h n h p g m 0,5 ml acid hydrocloric (TT) và 5 ml n c ướ , l c. Thêm vào d ch l c 1 ml dung d ch amoniac 9 M (TT) và 1 ml dung d ch amoni clorid 10% (TT) và l c. Thêm vào d ch l c 1 ml dung d ch dinatri hydrophosphat 12% (TT) k t t a tr ng t o thành. ế B. Tr n 0,1 g ch ph m v i 10 mg ế natri fluorid (TT)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}