{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

NIKETHAMID - NIKETHAMID Nikethamidum N CON C 2H 5 C 2H 5...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NIKETHAMID Nikethamidum C 10 H 14 N 2 O P.t.l: 178,2 Nikethamid laø N,N-diethylpyridin-3-carboxamid, phaûi chöùa töø 99,0 ñeán 101,0% C 10 H 14 N 2 O, tính theo cheá phaåm khan. Tính chaát Chaát loûng saùnh nhö daàu hoaëc khoái keát tinh khoâng maøu hoaëc maøu hôi aùnh vaøng. Coù theå troän laãn vôùi nöôùc, cloroform, ethanol 96% vaø ether ôû baát kyø tyû leä naøo. Ñònh tính Coù theå choïn moät trong hai nhoùm ñònh tính sau: Nhoùm I: A, B. Nhoùm II: A, C, D. A. Phoå töû ngoaïi (Phuï luïc 4.1) trong khoaûng töø 230 ñeán 350 nm trong coác ño daøy 2 cm cuûa dung dòch 0,0015% trong dung dòch acid hydrocloric 0,01 M (TT) chæ coù moät cöïc ñaïi haáp thuï ôû 263 nm vaø A(1%, 1 cm) ôû böôùc soùng 263 nm khoaûng 285. B. Phoå hoàng ngoaïi (Phuï luïc 4.2) cuûa cheá phaåm phaûi phuø hôïp vôùi phoå hoàng ngoaïi cuûa nikethamid chuaån (ÑC). C. Ñun noùng 0,1 g cheá phaåm vôùi 1 ml
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

NIKETHAMID - NIKETHAMID Nikethamidum N CON C 2H 5 C 2H 5...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online