KALI CLORID - KALI CLORID Kalii chloridum KCl P.t.l 74,6 Kali clorid phai cha t 99,0 en 100,5 KCl tnh theo che pham a lam kho Tnh ch a t Tinh the

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KALI CLORID Kalii chloridum KCl P.t.l: 74,6 Kali clorid phaûi chöùa töø 99,0 ñeán 100,5% KCl, tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ. Tính chaát Tinh theå khoâng maøu hoaëc boät keát tinh traéng, khoâng muøi. Deã tan trong nöôùc, thöïc teá khoâng tan trong ethanol. Ñònh tính Dung dòch S : Hoøa tan 10,0 g cheá phaåm trong nöôùc khoâng coù carbon dioxyd (TT) vaø pha loaõng thaønh 100 ml vôùi cuøng dung moâi. Dung dòch S phaûi cho caùc phaûn öùng cuûa ion kali vaø ion clorid (Phuï luïc 8.1). Ñoä trong vaø maøu saéc cuûa dung dòch Dung dòch S phaûi trong (Phuï luïc 9.2) vaø khoâng maøu (Phuï luïc 9.3, phöông phaùp 2). Giôùi haïn acid - kie àm Laáy 50,0 ml dung dòch S, theâm 0,1 ml dung dòch xanh bromothymol (TT) . Dung dòch phaûi chuyeån maøu khi theâm khoâng quaù 0,5 ml dung dòch natri hydroxyd 0,01 N (CÑ) hoaëc 0,5 ml dung dòch acid hydrocloric 0,01 N (CÑ) . Sulfat Khoâng ñöôïc quaù 0,03% (Phuï luïc 9.4.14). Laáy 5 ml dung dòch S, theâm nöôùc vöøa ñuû 15 ml vaø tieán haønh thöû. Iodid Laøm aåm 5,0 g cheá phaåm baèng caùch theâm töøng gioït hoãn hôïp vöøa môùi pha goàm 25 ml dung dòch hoà tinh boät khoâng coù iodid (TT) , 2,0 ml dung dòch acid sulfuric 0,5 M (TT) , 0,15 ml dung dòch natri nitrit 10% vaø 25 ml nöôùc. Sau
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

KALI CLORID - KALI CLORID Kalii chloridum KCl P.t.l 74,6 Kali clorid phai cha t 99,0 en 100,5 KCl tnh theo che pham a lam kho Tnh ch a t Tinh the

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online