{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ACID BENZOIC - ACID BENZOIC Acidum benzoicum C O OH C7H6O2...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ACID BENZOIC Acidum benzoicum COOH C 7 H 6 O 2 P.t.l: 122,1 Acid benzoic là acid benzen carboxylic, ph i ch a t 99,0 đ n 100,5% C ế 7 H 6 O 2 . Tính ch t Tinh th hình kim hay m nh không màu ho c b t k t tinh tr ng, không mùi ho c ế tho ng mùi cánh ki n tr ng. Khó tan trong n c, tan trong n c sôi, d tan trong ế ướ ướ ethanol 96%, ether và d u béo. Đ nh tính Dung d ch S: Hoà tan 5,0 g ch ph m trong ế ethanol 96% (TT) và pha loãng v i cùng dung môi thành 100,0 ml. A. Đi m ch y: 121 – 124 o C (Ph l c 6.7). ụ ụ B. Dung d ch S ph i cho ph n ng A c a ion benzoat (Ph l c 8.1): 1 ml dung d ch S, ụ ụ thêm 0,5 ml dung d ch s t (III) clorid (TT) , t a vàng th m t o thành tan trong ether. Đ trong và màu s c c a dung d ch Dung d ch S ph i trong (Ph l c 9.2) và không màu (Ph l c 9.3, ph ng pháp 2). ụ ụ ụ ụ ươ Các h p ch t d b carbon hoá Hoà tan 0,5 g ch ph m trong 5 ml ế acid sulfuric (TT), l c đ u . Sau 5 phút, dung d ch
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}