ethanol_loang - CC ETHANOL LONG Dilutum ethanolum Cc...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CÁC ETHANOL LOÃNG Dilutum ethanolum Các ethanol loãng d c d ng có ch a 90, 80, 70, 60, 50, 45, 25 và 20% (tt/tt) C ượ 2 H 5 OH. Các ethanol loãng này đ c đi u ch theo mô t d i đây, đi u ch nh th tích cu i cùng đ c th c ượ ế ả ướ ượ hi n nhi t đ nh nhau (20 ệ ở ệ ộ ư o C) cũng gi ng nh nhi t đ đ c đo đ i v i ethanol 96%. ư ở ệ ộ ượ ố ớ Chú ý: H n h p ethanol và n c có kèm theo s gi m th tích và s tăng nhi t đ . ướ ự ả ệ ộ Đ nh tính, đ trong c a dung d ch, gi i h n acid - ki m, ch t bay h i và c n còn l i sau ớ ạ ơ khi bay h i. ơ Ph i tuân theo các yêu c u và ph ng pháp th nh đã quy đ nh trong chuyên lu n ethanol 96%. ươ ư Ethanol 90% Alcol 90%. Pha loãng 934 ml ethanol 96% thành 1000 ml b ng n c ướ . Hàm l
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Ask a homework question - tutors are online