BARI SULFAT - BARI SULFAT Barii sulfas BaSO4 P.t.l: 233,4...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BARI SULFAT Barii sulfas BaSO 4 P.t.l: 233,4 Tính ch t B t tr ng m n, n ng, không l n s n, không mùi. Th c t không tan trong n c và các ự ế ướ dung môi h u c , r t khó tan trong các dung d ch acid và hydroxyd ki m. ơ ấ Đ nh tính A. Đun sôi 0,2 g ch ph m v i 5 ml ế dung d ch natri carbonat 50% (TT) trong 5 phút. Thêm 10 ml n c vào h n h p và l c. Acid hóa d ch l c b ng ướ dung d ch acid hydrocloric loãng (TT), thêm ti p vài gi t ế dung d ch bari clorid 5% (TT) s có t a tr ng xu t hi n. B. R a c n còn l i trên ph u phép th A 3 l n, m i l n v i m t ít n c. Hòa c n ễ ở ỗ ầ ướ v i 5 ml dung d ch acid hydrocloric loãng (TT) và l c, thêm vào d ch l c vài gi t dung d ch acid sulfuric 10% (TT) , t a tr ng đ c t o thành. T a này không tan trong ượ ạ dung d ch natri hydroxyd loãng (TT) . Gi i h n acid - ki m ớ ạ Đun trên cách thu 5,0 g ch ph m v i 20 ml ế n c không có carbon dioxyd (TT) ướ trong 5 phút và l c. Thêm 2 gi t dung d ch xanh bromothymol (TT) vào 10 ml dung d ch l c. Dung d ch ph i chuy n màu khi thêm không quá 0,5 ml
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 2

BARI SULFAT - BARI SULFAT Barii sulfas BaSO4 P.t.l: 233,4...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online