BARI SULFAT - BARI SULFAT Barii sulfas BaSO4 P.t.l 233,4...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BARI SULFAT Barii sulfas BaSO 4 P.t.l: 233,4 Tính ch t B t tr ng m n, n ng, không l n s n, không mùi. Th c t không tan trong n c và các ự ế ướ dung môi h u c , r t khó tan trong các dung d ch acid và hydroxyd ki m. ơ ấ Đ nh tính A. Đun sôi 0,2 g ch ph m v i 5 ml ế dung d ch natri carbonat 50% (TT) trong 5 phút. Thêm 10 ml n c vào h n h p và l c. Acid hóa d ch l c b ng ướ dung d ch acid hydrocloric loãng (TT), thêm ti p vài gi t ế dung d ch bari clorid 5% (TT) s có t a tr ng xu t hi n. B. R a c n còn l i trên ph u phép th A 3 l n, m i l n v i m t ít n c. Hòa c n ễ ở ỗ ầ ướ v i 5 ml dung d ch acid hydrocloric loãng (TT) và l c, thêm vào d ch l c vài gi t dung d ch acid sulfuric 10% (TT) , t a tr ng đ c t o thành. T a này không tan trong ượ ạ dung d ch natri hydroxyd loãng (TT) . Gi i h n acid - ki m ớ ạ Đun trên cách thu 5,0 g ch ph m v i 20 ml ế n c không có carbon dioxyd (TT) ướ trong 5 phút và l c. Thêm 2 gi t dung d ch xanh bromothymol (TT) vào 10 ml dung d ch l c. Dung d ch ph i chuy n màu khi thêm không quá 0,5 ml
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

BARI SULFAT - BARI SULFAT Barii sulfas BaSO4 P.t.l 233,4...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online