Formaldehyd-da xong - DUNG DCH FORMALDEHYD Formaldehydi...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DUNG D CH FORMALDEHYD Formaldehydi solutio H H O CH 2 O P.t.l.: 30,03 Dung d ch formaldehyd (35%) ph i ch a t 34,5 đ n 38,0% (kl/kl) formaldehyd (CH ế 2 O), có ch a methanol làm ch t b o qu n. ấ ả Tính ch t Ch t l ng trong, không màu. ấ ỏ Tr n l n đ c v i n c và ethanol 96%. Có th b đ c trong quá trình b o qu n. ộ ẫ ượ ớ ướ ể ị ụ Đ nh tính A. Pha loãng 1 ml dung d ch S thành 10 ml b ng n c ướ . L y 0,05 ml dung d ch thu đ c, thêm 1 ượ ml dung d ch mu i natri c a acid chromotropic 1,5% (TT) , 2 ml n c ướ và 8 ml acid sulfuric đ m đ c (TT) . Màu xanh tím ho c đ tím xu t hi n trong vòng 5 phút. B. L y 0,1 ml dung d ch S, thêm 10 ml n c ướ , 2 ml dung d ch phenylhydrazin hydroclorid 1% (TT) m i pha, 1 ml dung d ch kali fericyanid 5% (TT) và 5 ml acid hydrocloric đ m đ c (TT) . Màu đ đ m t o thành.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 2

Formaldehyd-da xong - DUNG DCH FORMALDEHYD Formaldehydi...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online