kem oxyd da xong - KM OXYD Zinci oxydum ZnO P.t.l 81,4 Km...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K M OXYD Zinci oxydum ZnO P.t.l: 81,4 K m oxyd ph i ch a t 99,0 đ n 100,5% ZnO, tính theo ch ph m đã nung khô. ứ ừ ế ế Tính ch t B t vô đ nh hình x p, màu tr ng ho c tr ng h i ngà vàng. Đ ra ngoài không khí d hút m và ơ khí carbon dioxyd. Th c t không tan trong n c và ethanol 96%, tan trong các acid vô c loãng; tan trong các ự ế ướ ơ dung d ch hydroxyd ki m và dung d ch amoniac loãng. Đ nh tính A. Đ t m t ít ch ph m, s chuy n sang màu vàng. Đ ngu i, màu vàng m t. ế B. Hoà tan 0,1 g ch ph m trong 1,5 ml ế dung d ch acid hydrocloric loãng (TT) và pha loãng v i n c ướ thành 5 ml. Dung d ch cho ph n ng đ c tr ng c a k m (Ph l c 8.1). ả ứ ư ụ ụ Gi i h n ki m ớ ạ L c 1,0 g ch ph m v i 10 ml ế n c ướ sôi, thêm 2 gi t dung d ch phenolphtalein (TT) và l c. N u ế d ch l c có màu h ng thì màu ph i m t khi thêm không quá 0,3 ml
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

kem oxyd da xong - KM OXYD Zinci oxydum ZnO P.t.l 81,4 Km...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online