NHOM HYDROXYD KHO - NHOM HYDROXYD KHO Aluminii hydroxydum...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NHOÂM HYDROXYD KHOÂ Aluminii hydroxydum siccum Nhoâm hydroxyd khoâ laø nhoâm oxyd ngaäm nöôùc, phaûi chöùa töø 47,0 ñeán 60,0% Al 2 O 3 (P.t.l: 102,0). Tính chaát Boät traéng voâ ñònh hình. Thöïc teá khoâng tan trong nöôùc, tan trong caùc acid voâ cô loaõng vaø trong caùc dòch hydroxyd kieàm. Ñònh tính Dung dòch S : Hoaø tan 1,25 g cheá phaåm trong 7,5 ml acid hydrocloric (TT) baèng caùch ñun noùng treân caùch thuûy vaø pha loaõng vôùi nöôùc thaønh 50 ml. Dung dòch S phaûi coù phaûn öùng cuûa ion nhoâm (Phuï luïc 8.1). Ñoä trong vaø maøu saéc cuûa dung dòch Dung dòch S khoâng ñöôïc ñuïc hôn hoãn dòch chuaån ñoái chieáu soá II (Phuï luïc 9.2) vaø maøu khoâng ñöôïc ñaäm hôn maøu maãu VL 6 (Phuï luïc 9.3, phöông phaùp 2). Giôùi haïn kie àm Laéc 1,0 g cheá phaåm vôùi 20 ml nöôùc khoâng coù carbon dioxyd (TT) trong moät phuùt vaø loïc. Theâm vaøo 10 ml dòch loïc, 0,1 ml dung dòch phenolphtalein (TT)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

NHOM HYDROXYD KHO - NHOM HYDROXYD KHO Aluminii hydroxydum...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online