{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

CETOSTEARYL Alcol - CETOSTEARYL ALCOL Alcohol cetylicus et...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CETOSTEARYL ALCOL Alcohol cetylicus et stearylicus Cetostearyl alcol laø hoãn hôïp cuûa caùc alcol raén maïch thaúng, phaûi chöùa khoâng döôùi 40,0% stearyl alcol (C 18 H 38 O, p.t.l: 270,5) vaø khoâng döôùi 90,0% toång löôïng cetyl alcol (C 16 H 34 O, p.t.l: 242,4) vaø stearyl alcol. Tính chaát Haït, vaûy, khoái gioáng saùp,maøu traéng hay hôi vaøng.Thöïc teá khoâng tantrong nöôùc, deã tan trong ether, tan trong ethanol 90% vaø ether daàu hoaû. Khi ñun chaûy hoãn hoøa vôùi daàu beùo,parafin loûngvaø môõcöøunoùng chaûy. Ñònh tính Treân saéc kyù ñoà thu ñöôïc trong phaànñònh löôïng, hai pic chính treân saéc kyù ñoà cuûa dung dòch thöû phaûi coù thôøi gian löu töông öùng vôùi caùc pic chính treân saéc kyù ñoàdung dòchñoái chieáu (1) vaø dung dòchñoái chieáu (2). Ñoä trong vaø maøu saéc dung dòch Hoøa tan 0,5 g cheá phaåm trong 20 ml ethanol 96% (TT) soâi. Dung dòch thu ñöôïc phaûi trong (Phuï luïc 9.2) vaø khoângñöôïc ñaäm
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}