CETOSTEARYL Alcol - CETOSTEARYL ALCOL Alcohol cetylicus et...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CETOSTEARYL ALCOL Alcohol cetylicus et stearylicus Cetostearyl alcol laø hoãn hôïp cuûa caùc alcol raén maïch thaúng, phaûi chöùa khoâng döôùi 40,0% stearyl alcol (C 18 H 38 O, p.t.l: 270,5) vaø khoâng döôùi 90,0% toång löôïng cetyl alcol (C 16 H 34 O, p.t.l: 242,4) vaø stearyl alcol. Tính chaát Haït, vaûy, khoái gioáng saùp, maøu traéng hay hôi vaøng. Thöïc teá khoâng tan trong nöôùc, deã tan trong ether, tan trong ethanol 90% vaø ether daàu hoaû. Khi ñun chaûy hoãn hoøa vôùi daàu beùo, parafin loûng vaø môõ cöøu noùng chaûy. Ñònh tính Treân saéc kyù ñoà thu ñöôïc trong phaàn ñònh löôïng, hai pic chính treân saéc kyù ñoà cuûa dung dòch thöû phaûi coù thôøi gian löu töông öùng vôùi caùc pic chính treân saéc kyù ñoà dung dòch ñoái chieáu (1) vaø dung dòch ñoái chieáu (2). Ñoä trong vaø maøu saéc dung dòch
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

CETOSTEARYL Alcol - CETOSTEARYL ALCOL Alcohol cetylicus et...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online