{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

STEARYL Alcol - S TEARYL ALCOL Alcohol stearylicus Stearyl...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
STEARYL ALCOL Alcohol stearylicus Stearyl alcol laø hoãn hôïp caùc alcol raén, phaûi chöùa khoâng döôùi 95,0% octadecanol (C 18 H 38 O, p.t.l : 270,5). Tính chaát Haït, khoái hay vaûy maøu traéng, nhôøn. Thöïc teá khoâng tan trong nöôùc, tan trong ethanol 96%, deã tan trong ether. Khi ñun chaûy, hoãn hoøa vôùi daàu beùo, parafin loûng vaø môõ cöøu noùng chaûy. Ñònh tính Treân saéc kyù ñoà thu ñöôïc trong phaàn ñònh löôïng, thôøi gian löu vaø kích thöôùc pic chính cuûa dung dòch thöû phaûi töông öùng vôùi thôøi gian löu vaø kích thöôùc pic chính treân saéc kyù ñoà dung dòch ñoái chieáu (1). Ñoä trong vaø maøu saéc dung dòch Hoaø tan 0,50 g cheá phaåm trong 20 ml ethanol 96% (TT) baèng caùch ñun ñeán soâi. Ñeå nguoäi. Dung dòch thu ñöôïc phaûi trong (Phuï luïc 9.2) vaø khoâng ñöôïc ñaäm maøu hôn maøu maãu N6 (Phuï luïc 9.3, phöông phaùp 2).
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online