dong sulfat khan - NG SULFAT KHAN Cupri sulfas anhydricus...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ NG SULFAT KHAN Cupri sulfas anhydricus CuSO 4 P.t.l: 159,6 Ch ph m ph i ch a t 99,0 đ n 101,0% CuSO ế ứ ừ ế 4 , tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t màu xám xanh, r t hút m. D tan trong n c, khó tan trong methanol, th c t không tan trong ethanol 96% ướ ự ế Đ nh tính Các phép th A, B, C đ c ti n hành theo chuyên lu n đ ng sulfat. ượ ế Đ trong c a dung d ch Dung d ch S: Hoà tan 1,6 g ch ph m trong ế n c ướ và pha loãng thành 50 ml b ng n c ướ . Dung d ch S ph i trong (Ph l c 9.2). ụ ụ Clorid Không đ c quá 0,015% (Ph l c 9.4.5). ượ ụ ụ Pha loãng 10 ml dung d ch S v i n c ướ thành 15 ml và ti n hành th . Quan sát d c theo ng ế nghi m trên n n đen. S t Không đ c quá 0,015%. ượ Xác đ nh b ng ph ng pháp quang ph h p th nguyên t (Ph l c 4.4, ph ng pháp 1). ươ ổ ấ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

dong sulfat khan - NG SULFAT KHAN Cupri sulfas anhydricus...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online