Povidon iod - POVIDON IOD Povidonum iodinatum Povidon iod l phc hp ca iod v povidon phi cha t 9,0 n 12,0 iod tnh theo ch phm lm kh iu ch S dng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
POVIDON IOD Povidonum iodinatum Povidon iod là ph c h p c a iod và povidon, ph i ch a t 9,0 đ n 12,0% iod, tính theo ch ế ế ph m đã làm khô. Đi u ch ế S d ng povidon đ t các tiêu chu n trong chuyên lu n povidon. Povidon dùng đ đi u ch ử ụ ế povidon iod có hàm l ng acid formic không đ c quá 2,0% . ượ ượ Tính ch t B t vô đ nh hình màu nâu vàng ho c nâu đ . Tan trong n c và ethanol 96%, th c t không tan ướ ự ế trong aceton. Đ nh tính A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i đ i chi u ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ ế c a povidon iod chu n (ĐC). B. Hòa tan 10 mg ch ph m trong 10 ml ế n c ướ và thêm 1 ml dung d ch h tinh b t (TT) . Màu xanh đ m xu t hi n. C. Hòa tan 0,1 g ch ph m trong 5 ml ế n c ướ và thêm nh gi t ỏ ọ dung d ch natri sulfit 1%
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Ask a homework question - tutors are online