Povidon iod - POVIDON IOD Povidonum iodinatum Povidon iod l...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
POVIDON IOD Povidonum iodinatum Povidon iod là ph c h p c a iod và povidon, ph i ch a t 9,0 đ n 12,0% iod, tính theo ch ế ế ph m đã làm khô. Đi u ch ế S d ng povidon đ t các tiêu chu n trong chuyên lu n povidon. Povidon dùng đ đi u ch ử ụ ế povidon iod có hàm l ng acid formic không đ c quá 2,0% . ượ ượ Tính ch t B t vô đ nh hình màu nâu vàng ho c nâu đ . Tan trong n c và ethanol 96%, th c t không tan ướ ự ế trong aceton. Đ nh tính A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i đ i chi u ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ ế c a povidon iod chu n (ĐC). B. Hòa tan 10 mg ch ph m trong 10 ml ế n c ướ và thêm 1 ml dung d ch h tinh b t (TT) . Màu xanh đ m xu t hi n. C. Hòa tan 0,1 g ch ph m trong 5 ml ế n c ướ và thêm nh gi t ỏ ọ dung d ch natri sulfit 1%
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online