MAGNESI SULFAT-sualan1 - MAGNESI SULFAT Magnesii sulfas...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MAGNESI SULFAT Magnesii sulfas MgSO 4 .7H 2 O P.t.l: 246,5 Magnesi sulfat ph i ch a t 99,0 đ n 100,5% MgSO ứ ừ ế 4 , tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh tr ng hay tinh th không màu, bóng. ộ ế D tan trong n c, r t d tan trong n c sôi, th c t không tan trong ethanol 96%. ướ ấ ễ ướ ự ế Đ nh tính Hòa tan 0,50 g ch ph m trong 10 ml ế n c ướ . Dung d ch ph i cho ph n ng đ nh tính c a magnesi và ả ứ sulfat (Ph l c 8.1). ụ ụ Đ trong và màu s c c a dung d ch ắ ủ Dung d ch S : Hòa tan 5,0 g ch ph m trong ế n c ướ và pha loãng thành 50 ml b ng cùng dung môi. Dung d ch S ph i trong (Ph l c 9.2) và không màu (Ph l c 9.3, ph ng pháp 2). ụ ụ ụ ụ ươ Gi i h n acid - ki m ớ ạ Thêm 0,05 ml dung d ch đ phenol (TT) vào 10 ml dung d ch S. Dung d ch ph i chuy n màu khi thêm không đ c quá 0,2 ml
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Ask a homework question - tutors are online